Skip links

SR รักษ์โลก รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ชู “zero waste” สู่เศรษฐกิจสีเขียว

ปัญหาขยะล้นเมือง มลภาวะจากการคมนาคมของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ในหลายๆโรงงาน ทำให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบต่อธุรกิจและทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) เอสอาร์ พีอี กรุ๊ปจึงเห็นถึงความจำเป็นที่เราจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ก่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด นอกเหนือจากการยกระดับ การเล็งเห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจสีเขียว(Green Economy) ยกระดับบริษัทฯรองรับพื้นที่อุตสาหกรรมสีเขียว Level II โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว (เทียบเท่ามาตรฐานสากล ISO14000) การสร้างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่ยั่งยืนมากขึ้นในอุตสาหกรรมรวมถึงกิจกรรมการดำเนินงานอย่าง Zero Waste ภายใต้คอนเซปท์ 3Rs (reduce, reuse, recycle) เพื่อช่วยกันร่วมรณรงค์ป้องกันภัยที่จะมาทำลายสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเครือข่ายเกษตรกรในประเทศไทย ให้เน้นทำการเกษตรที่ยั่งยืนมากขึ้น

การปฎิบัติการสีเขียว (GreenActivity) หรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จกล่าวอีกนัยหนึ่ง นั่นก็คือการแบ่งปันถึงโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯได้จัดทำเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว โดยใช้ท่อที่เหลือจากงานในส่วนต่างๆแปรรูปเป็นสินค้าประเภทใหม่ ที่ไม่ใช่แค่การขายเชิงพาณิชย์ แต่ยังเป็นการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นอย่างการบริจาคห้องน้ำโรงพยาบาลสนามแบบเคลื่อนที่ได้ (knock-down house) ให้แก่โรงพยาบาลสนามพันท้ายนรสิงห์และยังมีโครงการอีกมากมายในอนาคตเพื่อช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ

โครงการ SaveWater รักษ์น้ำที่ถูกกล่าวไปในหลายบทความซึ่งเกี่ยวข้องกับธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียงสืบศาสตร์รัชกาลที่ ๙ ที่เป็นแนวคิดพัฒนาบริหารจัดการน้ำ ก็ยังเป็นอีกกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯที่ได้ร่วมบูรณาการกับภาคส่วนอื่น ๆ อย่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อบต.เทศบาล ซึ่งเราได้นำวัสดุเหลือใช้บางส่วน บริจาคและจำหน่ายเพื่อการกรองน้ำและระบายน้ำในชุมชนท้องถิ่น

อย่างที่ทราบกันดีว่าเม็ดพลาสติกเกรดอุตสาหกรรมอาหารและทางแพทย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco-friendly) ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดสารเคมีในชั้นบรรยากาศ และมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 50 ปี  เพราะฉะนั้น ของเสียพลาสติก (defectiveitems) จากกระบวนการผลิตระหว่างการขึ้นรูปรีดท่อของเครื่องจักรแบบ Extrusionจึงถูกนำไปดัดแปลงต่อยอด เป็นสินค้าแปรรูป

อาทิเช่น สระวายน้ำ กระถางต้นไม้ บ่ออนุบาลกุ้งและท่อเกษตรขนาดเล็ก ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการผลิตตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.982-2556)

นอกจากโครงการภายนอกองค์กรแล้วภายในองค์กร หรือการบริหารจัดการภายในโรงงานยังมีการจัดกิจกรรม5ส. หรือ KAIZEN เรื่องง่าย ๆที่พนักงานทุกคนช่วยกันร่วมแรงร่วมใจ เช่น การทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกประเภทหรือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดของเสีย เป็นตัวแปรสำคัญที่นำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนถึงแม้ว่าเราเองจะไม่ได้ทำทุกอย่างให้ออกมาได้สมบูรณ์แบบสิ่งที่เราทำวันนี้จะมีส่วนช่วยให้อนาคตของคนรุ่นหลังนั้นดีขึ้น เพราะเราหวังว่า  “การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจโลกและจำนวนประชากรที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่อุปทานห่วงโซ่ที่ยั่งยืนมากขึ้นสามารถสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงเป็นอย่างมากอีกด้วย”

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด ร้านขายท่อ PE เราเป็นผู้รับเหมาและท่อพีอีเกษตร ,ท่อ HDPE ประปา ,ท่อ HDPE ประปา,สำหรับระบบประปา และร้อยสายไฟรวมถึงท่อลอนพีอีเสริมเหล็กสำหรับระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
เว็บไซต์https://www.srpegroup.co.th
FBhttps://www.facebook.com/srpegroup/
LINE OA: