Skip links

The department of labor increases the level of labor productivity

กพร. กระทรวงแรงงาน ชวนสปก. 300 แห่ง เพิ่มผลิตภาพแรงงาน พัฒนาพนักงาน 15,000 คน วางระบบแบบมืออาชีพนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 2563 กพร. ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 โดยส่งทีมที่ปรึกษาเข้าสถานประกอบกิจการ เพื่อศึกษากระบวนการผลิต ขั้นตอนการทำงาน หาจุดบกพร่องที่ส่งผลต่อต้นทุน นำมาวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขเป็นระยะเวลา 210 วัน เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม SME ให้สามารถพัฒนาทักษะฝีมือพนักงาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด ผลิตและจำหน่ายท่อและอุปกรณ์ HDPE สำหรับการใช้งาน ลำเลียงน้ำ ร้อยสายไฟ ร้อยสายสัญญาน เป็นสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการโดยผู้บริหารรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้เข้าร่วมโครงการผ่านทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร (สนพ.สมุทรสาคร)
ซึ่งสนพ.สมุทรสาคร ส่งทีมที่ปรึกษาวิเคราะห์กระบวนการผลิต พบว่ากระบวนการผลิตในขั้นตอนเครื่องรีดท่อและระบบการเบิกจ่ายสินค้ายังขาดประสิทธิภาพ จึงแนะนำแนวทางการแก้ปัญหา ดังนี้
(1.) ปัญหาการติดตั้งแม่พิมพ์เครื่องรีดท่อใช้เวลามากเกินไป แนะนำให้ทำการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะทำการติดตั้งไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานขั้นตอนดังกล่าวไปได้ 1 ชั่วโมง สามารถรีดท่อต่อวันได้มากขึ้น
(2.) ปัญหาการเบิกจ่ายสินค้าอะไหล่ใช้เวลานาน เกิดจากการจัดวางไม่เป็นระบบ แนะนำให้จัดวางสินค้าที่ต้องใช้เป็นประจำไว้ใกล้ทางเข้าออกตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง จัดวางระบบ Location Code และระบบ Barcode Stocks Management ผลปรากฏว่าสามารถลดระยะเวลาการเบิกจ่ายจาก 40 นาที เหลือเพียง 25 นาที นอกจากนี้ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานจำนวน 100 คน เพิ่มทักษะต่างๆ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

“จากข้อมูลของบริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด จะเห็นได้ว่าบริษัทได้ประโยชน์มากมายจากการเข้าร่วมโครงการ ได้เห็นจุดอ่อนและปรับให้เป็นจุดแข็ง มีการจัดวางระบบอย่างมืออาชีพ สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลิตภาพและรายได้ให้แก่สถานประกอบกิจการ เป็นการใช้เวลาช่วงโควิด-19 สร้างโอกาสให้แก่สถานประกอบกิจการ SME ให้มีความเข้มแข็ง ยืนอยู่ได้ด้วยศักยภาพของตนเองและพร้อมก้าวเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง ซึ่งในปีนี้มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการจำนวน 300 แห่ง มีพนักงานจำนวน 15,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะฝีมือ” อธิบดีกพร. กล่าว

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
เว็บไซต์: https://www.srpegroup.co.th
FB: https://www.facebook.com/srpegroup/

‍LINE OA: @srpegroup